نرم افزار خرید خدمات تولیدی

khadamat tolidi

ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭼﻮن ﺷﺘﺎب ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﻪ آﯾﻨﺪه، اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ، ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﺑﯽ اﻧﺪازه ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ باعث گشته تا ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر وﺳﯿﻌﯽ در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﮐﺴﺐ ﺳﻮد و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روي ﻣﺰﯾﺖ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺧﻮد، ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮون ﺳﭙﺎري باشند. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮاي دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺰاﯾﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺑﺴﯿﺎري از ﺳﺎزﻣﺎﻧ‌ﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮون ﺳﭙﺎري ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار داده اﻧﺪ. سیستم برنامه ریزی منابع سازمان بهکو از طریق ماژول خرید خدمات تولیدی و بصورت یکپارچه با ماژول‌های انبار و حسابداری انبار، مهندسی تولید، خزانه داری و حسابداری مالی این مهم را پاسخ داده تا سازمان‌ها از طریق مدیریت مواد ارسالی نزد پیمانکار، مواد و خدمت ارائه شده توسط پیمانکار ضمن کنترل عملکرد پیمانکار درصورت نیاز، کالاهای دریافتی از پیمانکار، زائدات و ضایعات عودتی و نزد پیمانکار، اموال نزد پیمانکار و احتساب اضافه هزینه ها و کسورات، امکان دستیابی به هدف نهایی سازمان که همان افزایش کیفیت محصولات و کاهش هزینه هاست را میسر سازد.

امکان تعریف خدمات تولیدی (خدمات برون سپاری) و همچنین امکان ارتباط یکپارچه با ماژول‌های قراردادها، خرید و فروش و استفاده از خدمات تعریف شده در آن ماژول‌ها.
امکان مشاهده و ویرایش اطلاعات کالاهای قابل استفاده در تولید بصورت یکپارچه با ماژول انبار.
امکان تعریف عملیات ها(اصلی و دوباره کاری) و تعیین ریز فعالیت برای هر عملیات ضمن تعیین زمان استاندارد برای هر زیرفعالیت، همچنین تعیین انواع تجهیزات و گروه های کاری کارکنان استاندارد و مرتبط با هر فعالیت.
امکان تخصیص عملیات به خدمات.
امکان تعریف فرایندهای تولیدی و ارتباط با فعالیتهای اصلی و دوباره کاری مرتبط و تعیین عملیات های پیش نیاز و همزمان برای هر فرایند تولیدی.
امکان تعریف فهرست‌های مواد به منظور کنترل مصرف برای ارسال مواد و دریافت محصولات برون سپاری(تعریف محصول، مواد استفاده شده در محصول، محصولات فرعی و ضایعات).
امکان صدور درخواست خرید و پیگیری کلیه تشریفات خرید با در نظرگرفتن موارد استعلام بصورت یکپارچه با ماژول خرید داخلی.
امکان تعریف قرارداد خرید خدمات تولیدی بصورت یکپارچه با ماژول قراردادها.
امکان تعریف زمانبندی تحویل کالا برای هر قرارداد.
امکان تعریف اطلاعات مربوط به تأمین مواد برای هر قرارداد بر اساس فهرست مواد مرتبط به تفکیک مواد قابل تأمین به عهده کارفرما ضمن تعیین هزینه ها، مواد قابل تأمین به عهده پیمانکار ضمن تعیین هزینه ها، ضایعات مجاز تولیدی ضمن تعیین هزینه ها، ابزارهای قابل تحویل به پیمانکار، خدمات قابل اجرا ضمن تعیین هزینه ها.
امکان تعیین روش قیمت گذاری کالاهای بعهده کارفرما بصورت دستی، استاندارد و فراخوانی قیمت کالا از ماژول حسابداری انبار.
امکان تعریف درخواست ارسال اقلام کالا برای پیمانکار و همچنین امکان ارتباط با قراردادهای خرید خدمات ثبت شده با امکان مانده گیری از قراردادهای استفاده شده.
امکان صدور سند حواله ارسال به پیمانکار بصورت یکپارچه با ماژول انبار و همچنین بر اساس درخواست ارسال صادره در سیستم.
امکان صدور سند رسید برگشت از پیمانکار بصورت یکپارچه با ماژول انبار برای برگشت اقلام تحویلی به پیمانکار.
امکان صدور سند ارسال کالا برای ثبت کالاهای دریافتی از پیمانکار.
امکان صدور سند رسید دریافت از پیمانکار موقت(امکان ثبت اطلاعات کنترل کیفی) و دائم بصورت یکپارچه با ماژول انبار و همچنین ایجاد ارتباط با سند ارسال کالا صادره در سیستم.
امکان صدور رسید تحویل مستقیم برای دریافت اقلام پیمانکار و تحویل آن بطورمستقیم به محل مصرف.(بدون ارتباط با انبار و صدوراسناد انبار) و همچنین امکان تحویل به تولید و صدور اسناد مرتبط در سامانه تولید بصورت یکپارچه.
امکان بازگشت اقلام دریافتی از پیمانکار با صدور سند حواله برگشت به پیمانکار موقت بصورت یکپارچه با ماژول انبار.
امکان صدور سند حواله برگشت به پیمانکار بصورت یکپارچه با ماژول انبار برای برگشت اقلام دریافتی از پیمانکار.
امکان صدور سند برگه های انتقال کالا بین پیمانکاران برای نقل و انتقال اقلام تحویلی به پیمانکاران.
امکان صدور فاکتور خرید برای تعیین هزینه های نهایی هر برون سپاری در سازمان.
امکان کنترل وضعیت قراردادها از نظر مواد ارسالی به پیمانکار، مانده نزد پیمانکار، زائدات نزد پیمانکار، اقلام مرجوعی و کالاهای دریافتی از پیمانکار.
امکان ریالی کردن کالای دریافتی از پیمانکار بر اساس مواد ارسالی، خدمات صورت گرفته و یا کالاهای مصرفی پیمانکار و انتقال ریال کالا به ماژول حسابداری انبار.
امکان ردگیری درخواست‌های خرید خدمت از زمان صدور درخواست تا صدور فاکتور خرید خدمت.
امکان کنترل عدم صدور سند خرید برای تامین کنندگانی که غیر قابل معامله هستند. (ممنوع المعامله یا لیست سیاه).
امکان تعریف مسیرهای گردش متنوع برای کلیه اسناد خرید با قابلیت نمایش کارتابلی.
امکان صدور اعلان، ایمیل و پیامک در زمان انتقال اسناد به کارتابل کاربران.
امکان مشاهده سابقه گردش اسناد با انتخاب هر سند.
امکان تعریف شرح آرتیکل و سایر تنظیمات مورد نیاز حسابداری برای صدور سند حسابداری خودکار.
صدور خودکار سند حسابداری بر روی فاکتورهای خرید کالا به صورت انفرادی یا گروهی و انتقال به ماژول حسابداری مالی (در صورت وجود ماژول حسابداری).

گزارش درخواست‌های ارسال کالا به پیمانکار و اقلام آن ها.
گزارش رسیدها و حواله‌های مرتبط با پیمانکار(دریافتی، ارسالی، برگشتی) و اقلام آن ها.
گزارش رسیدها و حواله های موقت مربتط با پیمانکار(دریافتی، برگشتی) و اقلام آن ها.
گزارش ارسال های کالا و اقلام آن ها.
گزارش فاکتورهای خرید خدمات و اقلام آن ها.
گزارش قراردادهای خرید خدمات و اقلام آن ها.
گزارش اضافه هزینه و کسورات فاکتورها.
گزارش خرید از تامین کنندگان.
گزارش خرید دوره ای.
گزارش حسابداری تامین کنندگان.
گزارش طلب تامین کنندگان.
کارت حساب تامین کننده.
گزارشات دوره ای مورد نیاز وزارت اقتصاد و دارایی طبق استانداردهای مورد نیاز.
گزارشات استاندارد دوره ای مورد نیاز وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده.

محصولات

اطلاعات تماس

  • آدرس دفترمرکزی:اصفهان، خیابان سهروردی، ساختمان کاژه، طبقه ششم

تلفن: ۳۷۷۸۱۴۱۵-۰۳۱ و ۳۷۷۸۴۸۴۹-۰۳۱

  • آدرس دفتر تهران:  بلوار نلسون ماندلا(جردن)، خیابان عاطفی شرقی، پلاک ۲۸، طبقه دوم، واحدهای ۴ و ۶

 تلفن: ۲۲۶۶۳۵۳۹-۰۲۱ و تلفکس: ۲۲۶۶۸۱۹۴-۰۲۱

  • این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

خبرنامه بهکو

تمامی حقوق برای شرکت بهکو محفوظ است.