نرم افزار خرید داخلی

kharid dalheli

خرید یکی از فعالیت‌های روزمره و مهم سازمان‌ها می باشد که مستقیماً بر کیفیت محصولات و خدمات و فعالیت‌های جاری واحدهای تجاری و غیرتجاری اثر می گذارد. ویژگی بارز واحدهای خرید کارآمد، پاسخگویی سریع و مطمئن به درخواستهای خرید کالا و خدمات سایر بخش‌های سازمان، با در نظر گرفتن سه عامل کیفیت، زمان و هزینه می باشد. سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان بهکو از طریق ماژول خرید داخلی و به صورت یکپارچه با سایر ماژول‌ها به خصوص ماژول‌های انبار، حسابداری انبار، دارایی ثابت و ارزیابی تامین کنندگان به مدیران سازمان‌ها و متصدیان بخشهای خرید و تدارکات کمک می کند که وظایف خود را با اعمال کنترل‌های لازم روی عوامل تاثیر گذار بر فرآیند خرید به خوبی انجام دهند.

    

  

امکان تعیین کالاهای قابل استفاده در خرید.
امکان تعریف خدمات جهت خرید.
امکان تعریف خدمات از جنس بارنامه، اضافه هزینه یا کسورات.
امکان تعریف خدمات فروش به عنوان خدمات خرید بدون نیاز به ورود مجدد و تکراری اطلاعات (در صورت وجود ماژول فروش).
امکان ضمیمه کردن مستندات متنی، تصویری، صوتی و… به صورت فایل برای هر خدمت و کالا شامل طرحهای کیفیت، مشخصات فنی و ….
امکان گروهبندی کالاها و خدمات بر اساس مورد نظر سازمان.
امکان ثبت اطلاعات تامین کنندگان.
امکان تعریف مشتریان به عنوان تامین کننده بدون نیاز به ورود مجدد و تکراری اطلاعات (در صورت وجود ماژول فروش).
امکان ضمیمه کردن مستندات متنی، تصویری، صوتی و… به صورت فایل برای هر تامین کننده.
امکان تعریف حوزه فعالیت هر تامین کننده.
امکان گروهبندی تامین کنندگان.
امکان تعریف کارمندان خرید.
امکان ثبت کسورات و اضافه هزینه ها با امکان تخصیص فرمول محاسباتی.
امکان تعریف قیمتهای ثابت کالا و خدمات با امکان تخصیص فرمول محاسباتی.
امکان تغییر قیمت کالا یا خدمات در اسناد خرید با توجه به ضریب تبدیل واحد شمارش کالا یا خدمات.
امکان تعریف وسایل حمل و نقل و شرکتهای حمل و نقل و استفاده در اسناد مرتبط.
امکان تعیین وضعیت نمایش قیمت ها در مراکز خرید.
امکان صدور اسناد به تفکیک بخش های سازمان و اعمال سطوح دسترسی.
امکان ضمیمه کردن مستندات به اسناد خرید.
امکان خرید بر مبنای واحدهای شمارش فرعی کالاها یا خدمات با توجه به تنظیمات برنامه.
امکان برنامه ریزی خرید با استفاده از ثبت فعالیت‌های خرید و کنترل آن.
امکان کنترل‌های قابل تنظیم در زمان صدور سند بر اساس مقادیر مندرج در سند عطف.
امکان خرید با مبالغ ارز داخلی یا ارز خارجی.
امکان تعریف روش‌های پرداخت برای خرید انجام شده.
امکان ثبت پارامترهای آنالیز قیمت و روش‌های آنالیز برای تجزیه و تحلیل قیمت‌های قرارداد، فاکتورهای خرید و … .
امکان تخصیص آنالیزهای قیمت به قرارداد یا فاکتورهای خرید.
برقراری یکپارچگی کامل با سیستم انبار و حسابداری انبار، قراردادها و حسابداری مالی.
امکان دریافت درخواست خرید کالا و درخواست خرید خدمات از سایر واحدها.
امکان تبدیل یک یا چند درخواست کالا با انبار یکسان به درخواست خرید در صورت عدم وجود یا نقص موجودی انبار.
امکان صدور درخواست خرید بر اساس نقطه سفارش کالا و مقدار اقتصادی سفارش کالا با احتساب موجودی انبار و موجودی در راه.
امکان ورود اطلاعات از فایل اکسل در درخواست خرید کالا.
امکان ردگیری درخواست خرید از زمان صدور درخواست تا صدور رسید و فاکتور خرید.
امکان کنترل سقف موجودی کالا در زمان صدور درخواست خرید کالا.
امکان تعیین محل تحویل کالا در زمان درخواست خرید.
امکان تعریف سرفصل مصرف به منظور تعیین هزینه های خرید خدمات.
امکان صدور دستور خرید بر اساس درخواست های خرید.
امکان ثبت تاریخ نیاز، اولویت، قیمت هدف و تامین کننده هدف در دستورات خرید.
امکان ارجاع هر دستور خرید به یک کارمند خرید جهت انجام خرید.
امکان کنترل سوابق و نرخ‌های خرید در زمان تایید دستور آن توسط تایید کننده جهت اطلاع از مبلغ برآوردی خرید.
امکان تعیین نوع معاملات (جزئی، عمده، متوسط و کلان) بر اساس آئین نامه معاملات بهصورت دستی و خودکار در دستور خرید.
امکان کنترل نیاز دستور خرید به استعلام بر اساس آئین نامه معاملات در زمان ثبت و تایید دستور خرید.
امکان ردگیری دستورهای خرید از صدور تا صدور رسید و فاکتور خرید.
امکان صدور استعلام بر روی دستورهای خرید کالا یا خدمات.
امکان تقسیم اقلام استعلام در زمان انتخاب تامین کننده و تعیین مقدار مصوب بر اساس توافقات با تامین کننده.
امکان تعریف مدت تحویل و شرایط تحویل در استعلام‌های دریافتی.
ثبت نتایج کمیسیون معاملات.
امکان صدور مجوز خرید بر مبنای استعلام پذیرفته شده با کنترل شرایط استعلام تا مرحله صدور فاکتور خرید.
امکان ثبت مستندات استعلام‌های دریافتی.
امکان ثبت قرارداد خرید کالا و خدمات با تمام جزئیات (پیش پرداخت، مالیات بر ارزش افزوده، اضافه هزینه و کسورات) و همچنین امکان ارتباط با ماژول قراردادها برای پیگیری مسائل مالی قراردادها.
امکان تعیین زمانبندی تحویل کالا و خدمات برای هر قرارداد.
امکان ضمیمه کردن مستندات متنی، تصویری، صوتی و … به صورت فایل برای هر قرارداد.
امکان تحویل کالاهای خرید از طریق ارسال کالا به انبار یا صدور رسید تحویل مستقیم کالا (مصرف مستقیم کالا بدون نیاز به تحویل انبار).
امکان ثبت اطلاعات حمل و بارنامه برای ارسال‌های کالا.
امکان ثبت اجباری یا اختیاری اطلاعات قیمت خرید در فرم ارسال کالا.
امکان ردگیری ارسال‌های کالا از زمان ارسال تا صدور رسید و فاکتورخرید.
امکان تعیین جایگزین یا جایگزین‌های کالا برای کالای خریداری شده در زمان صدور ارسال کالا.
امکان ثبت رسید خرید خدمت بر اساس مجوز خرید صادره و همچنین تفکیک خدمات خریداری شده به ریز خدمت و نهایتاً صدور فاکتور آن بر اساس ریز خدمات.
امکان صدور خودکار فاکتور خرید بر روی سند انبار و انتقال تغییرات اعمال شده در سند انباربه فاکتور صادر شده تا زمان تایید فاکتور.
امکان کپی از فاکتور خرید.
امکان فراخوانی اقلام فاکتور خرید خدمات داخلی بعنوان اضافه هزینه/کسورات در فاکتور خرید کالا داخلی و خارجی.
امکان ثبت اطلاعات مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده در فاکتورهای خرید و برگشت از خرید.
امکان ایجاد اضافه هزینه و کسورات برای هر ردیف کالا به صورت مجزا.
امکان تسهیم اضافه هزینه و کسورات خرید بر روی اقلام فاکتور خرید و تاثیر آن در سند حسابداری.
امکان تعیین نوع پرداخت برای هر ردیف قلم فاکتور خرید.
امکان انتخاب بارنامه در فاکتور خرید و انتقال آن به اضافه هزینه های فاکتور درصورت وجود.
امکان انتخاب روشهای پرداخت از پیش تعریف شده در فاکتور خرید و یا تعیین روش‌های پرداخت اختصاصی برای هر فاکتور.
امکان تخصیص حساب تنخواه به فاکتورهای خرید کالا و خدمات و صدور خودکار اسناد مصرف تنخواه و کاهش مانده تنخواه(در صورت وجود ماژول خزانه داری).
امکان صدور درخواست پرداخت خودکار کل یا بخشی از مبلغ فاکتور طی تاریخ‌های مختلف در ماژول خزانه داری.
امکان فراخوانی اقلام پرداختی های فاکتور خرید و فاکتور برگشتی بصورت مستقیم در اسناد ماژول خزانه داری.
تحویل اسناد خرید از طریق فرم کارپردازی به حسابداری مالی.
امکان ثبت برگشت از خرید کالا و تعیین ارسال مجدد کالا در صورت لزوم.
امکان صدور مجوز برگشت کالا برای انبار.
امکان تعریف فیلدهای اختصاصی برای قرارداد خرید.
امکان ثبت پرداختی ها به تامین کننده.
امکان تعریف شرح آرتیکل و سایر تنظیمات مورد نیاز حسابداری برای صدور سند حسابداری خودکار.
صدور خودکار سند حسابداری بر روی رسیدهای خرید کالا و فاکتورهای خرید خدمات به صورت انفرادی یا گروهی و انتقال به ماژول حسابداری مالی (در صورت وجود ماژول حسابداری).
امکان ایجاد ارتباط دستی بین اسناد خرید تائید و ریالی شده با اسناد حسابداری مالی.
امکان قطع ارتباط کامل یا ایجاد ارتباط کنترلی بین اسناد خرید تائید و ریالی شده با اسناد حسابداری صادره با توجه به تنظیمات برنامه.
امکان ردگیری درخواست‌های خرید خدمت از زمان صدور درخواست تا صدور فاکتور خرید خدمت.
امکان کنترل عدم صدور سند خرید برای تامین کنندگانی که غیر قابل معامله هستند. (ممنوع المعامله یا لیست سیاه).
امکان تعریف مسیرهای گردش متنوع برای کلیه اسناد خرید با قابلیت نمایش کارتابلی.
امکان صدور اعلان، ایمیل و پیامک در زمان انتقال اسناد به کارتابل کاربران.
امکان مشاهده سابقه گردش اسناد با انتخاب هر سند.
امکان خاتمه دادن اسناد خرید در هر مرحله و به تفکیک قلم.
امکان مشاهده اسناد عطف و معطوف هر سند به طور مجزا و داخل هر سند.
امکان مشاهده روند اسناد معطوف صادره برای هر سند.
امکان استفاده از اسناد مانده دار یک دوره مالی در دوره های مالی بعد.
امکان استخراج وضعیت فاکتورهای تسویه شده و تسویه نشده.
امکان مشاهده کل وضعیت دریافت و پرداخت تامین کننده بصورت لحظه ای و یکپارچه با ماژول های حسابداری مالی، خزانه داری و فروش.


گزارش درخواست‌های خرید کالا و خدمات و اقلام آنها.
گزارش پیگیری درخواست‌های خرید کالا و خدمات.
گزارش رسیدهای خرید و حواله های برگشت از خرید انبار و اقلام آنها.
گزارش رسیدهای موقت انبار و اقلام آنها.
گزارش دستورات خرید و اقلام آنها.
گزارش استعلام‌های خرید و اقلام آنها.
گزارش مجوزهای خرید کالا و خدمات و اقلام آنها.
گزارش ارسال‌های کالا و اقلام آنها.
گزارش رسیدهای تحویل مستقیم کالا و اقلام آنها.
گزارش رسیدهای خرید خدمت و اقلام آنها.
گزارش فاکتورهای خرید کالا و خدمات و اقلام آنها.
گزارش فاکتورهای برگشتی کالا و اقلام آنها.
گزارش اضافه هزینه و کسورات فاکتورها.
گزارش قراردادهای خرید کالا و خدمات و اقلام آنها.
گزارش سرجمع خرید کالا و خدمات.
گزارش خرید از تامین کنندگان.
گزارش خرید دوره‌ای کالا و خدمات.
گزارش روند قیمت خرید کالا و خدمات.
گزارش وضعیت حساب تامین کنندگان.
گزارش حسابداری تامین کنندگان.
گزارش طلب تامین کنندگان.
کارت حساب تامین کننده.
گزارش اسناد کارپردازی.
گزارشات استاندارد دوره ای مورد نیاز وزارت اقتصاد و دارایی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده و معاملات فصلی دارایی.
گزار ش تغییر قیمت خرید.

محصولات

اطلاعات تماس

  • آدرس دفترمرکزی:اصفهان، بلوار بوستان ملت، نبش کوچه  باغ به، پلاک 136، طبقه سوم
  • آدرس دفتر تهران:خیابان سهروردی شمالی،خیابان خرمشهر، پلاک 38  طبقه چهارم واحد شمالی و جنوبی
  • 031-36282741-2
  • این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

خبرنامه بهکو

تمامی حقوق برای شرکت بهکو محفوظ است.