نرم افزار انبار

anbar

انبار در موسسات تولیدی، بازرگانی و خدماتی به عنوان یک حلقه ارتباطی بین تولید، مصرف، توزیع و همچنین حلقه ارتباطی بین زنجیره خرید و فروش مواد، کالا و خدمات محسوب می شود که به تبع این ارتباطات حجم بالایی از فعالیت را به خود اختصاص میدهد. از طرفی موجودیهای انبار بخش مهمی از دارایی‌های سازمان بوده که کنترل ورود و خروج، کنترل سطوح بهینه موجودی، امکان برنامه ریزی صحیح و به موقع بر روی موجودی‌ها و کسری‌ها و… بسیار حائز اهمیت می باشد. بنابراین استفاده از یک نرم افزار کامل که پاسخگوی کلیه نیازهای انبار همراه پوشش دادن کلیه ارتباطات با سایر بخش‌های سازمان باشد امری اجتناب ناپذیر است. ماژول انبار سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان بهکو، به صورت یکپارچه با سایر ماژول‌ها انجام کلیه امور فوق را امکان پذیر می نماید.

    

  

امکان تعریف انبارها به تعداد نامحدود.
امکان تخصیص یک یا چند سند وارده / صادره به هر انبار.
تعریف سطح دسترسی کاربران به انبارهای مجاز و بخش‌های مختلف سیستم.
امکان تعریف دسته واحدهای شمارش برای کالاها و تخصیص این دسته واحد به کالاهای مختلف.
امکان تخصیص تعدادی از واحدهای شمارش هر دسته واحد به کالا.
امکان تعریف واحد اصلی و واحدهای فرعی شمارش به تعداد نامحدود برای هر دسته واحد شمارش (کالا) و ضرایب تبدیل آنها، همچنین تعداد رقم اعشار برای هر واحد جهت استفاده در نمایش و محاسبات موجودی کالا.
امکان تخصیص گروهی و انفرادی واحدهای فرعی یک دسته واحدهای شمارش به کالاهای مختلف.
امکان تعریف ساختار کدینگ قابل تنظیم برای کالا و کددهی خودکار به کالاهای جدید و تعریف کدینگ کالاها به صورت کاملا انعطاف پذیر (عددی، حرفی، ترکیب عدد و حرف، فراخوانی از سطوح کدینگ تعریف شده و ...)
امکان تعیین ماهیت کالا بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی.
امکان تعریف مراکز هزینه، پروژه ها و شرکت‌ها به صورت یکپارچه با ماژول حسابداری مالی.
ثبت شناسنامه کالا با کلیه فیلدهای اطلاعاتی مورد نیاز شرکت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی و دو تصویر برای هر کالا.
امکان تخصیص یک کالا به چندین انبار و امکان فعال یا غیر فعال کردن کالا در هر انبار.
امکان تعیین وضعیت کنترل کیفیت کالا در هر انبار.
امکان تعیین مرکز استفاده برای هر کالا (انبار،خرید(داخلی،خارجی)، فروش، تولید، نگهداری و تعمیرات و خدمات پس از فروش).
امکان تعریف درصد مالیات ارزش افزوده به تفکیک مالیات و عوارض برای هر کالا و به تفکیک خرید، فروش و برگشتی هر کدام.
امکان تعیین واحدهای شمارش پیش گزیده برای هر کالا در انبار، خرید، فروش.
امکان تغییر ضرایب تبدیل واحدهای شمارش کالا در فرم کالا و همچنین در اسناد انبار در صورت داشتن مجوز تغییر.
امکان تعریف بارکد جداگانه برای هر واحد شمارش کالا و برخورداری از امکانات دستگاه‌های بارکدخوان.
امکان تعیین کالاهای جایگزین برای هر کالا.
امکان تعریف اجزاء کالا و استفاده از قابلیت تبدیل به اجزاء در صدور اسناد انبار.
امکان تعریف ویژگی‌های نامحدود برای هر کالا با قابلیت تعیین فرمت آن توسط کاربر.
امکان ثبت کالاهای مرکب (کالاهایی که به صورتPack وارد می شود و به صورتPack یا از طریق تبدیل به اجزا در انبار قابل حواله کردن می باشند.)
امکان شناسایی و ردیابی از طریق ثبت و کنترل پارامترهای شناسایی ردیابی ثابت شامل: مکان(انبارک)، مراکز هزینه، پروژه­ها، اشخاص و شرکت‌ها، محصولات، نیمه ساخته ها و پارامترهای ثابت قابل تعریف توسط کاربر مانند: تگ، رنگ، سایز و… با استفاده از این پارامترها امکان تفکیک موجودی‌ها برای عوامل شناسایی ردیابی امکان پذیر می باشد.
امکان شناسایی و ردیابی از طریق ثبت و کنترل شماره دسته کالا (بچ) و شماره سریال در اسناد وارده و صادره و ویژگی‌های هر بچ شامل تاریخ انقضاء، دوره بازرسی و تنظیم خروج کالا بر مبنای روش‌های FIFO و LIFO و همچنین درصورت نیاز به انتخاب کاربر.
امکان تعیین قالب و تعداد کاراکتر شماره سریال و شماره دسته (بچ) برای هر کالا به تفکیک.
امکان تعیین عوامل شناسایی و ردیابی به تفکیک برای هر کالا در هر انبار.
امکان تعریف دسته کالا با قابلیت انتقال ویژگیهای دسته کالا به کالاهای زیر مجموعه.
امکان تعریف درصد افزایش احتمالی مقدار کالا در زمان ثبت اسناد انبار نسبت به اسناد خرید.
امکان ضمیمه کردن مستندات متنی، تصویری، صوتی، کاتالوگ، دستورالعمل نگهداری و… به صورت فایل برای هر کالا.
امکان تعریف جانمایی هر کالا (مکان دهی بر اساس انبار، راهرو، ردیف، قفسه، طبقه و…) در انبارهای مختلف.
امکان تعریف پارامترهای کنترل کیفیت کالا از نوع کمی یا کیفی و تخصیص به کالا.
امکان تعریف دلایل رد و تائید کنترل کیفی و کارکنان کنترل کیفیت(بازرس) و استفاده در زمان ثبت نتایج بازرسی‌های کالا.
امکان تعریف پارامترهای موجودی شامل حداقل موجودی، حداکثر موجودی، نقطه تجدید سفارش، میزان اقتصادی سفارش و تعیین نحوه کنترل آن به تفکیک هر انبار.
امکان تعریف کالای الگو در انبار به منظور تعیین الگو یا قالب مشخص از ویژگی‌های کالا و سپس انتقال ویژگی‌های مشخص شده بصورت دسته ای به کالاهای مختلف.
امکان تعیین کنترل ورود و خروج کالا در انبار.
امکان تعریف میزان مصرف ماهیانه کالا به تفکیک مرکز هزینه و تعریف کنترل‌های مورد نیاز برای هر کالا در هر مرکز هزینه و اجازه ذخیره مصرف برای ماه‌های بعد.
امکان صدور کلیه اسناد به تفکیک بخش های سازمان و اعمال سطوح دسترسی.
امکان گروهبندی ضمائم.
امکان الصاق ضمیمه به اسناد انبار.
امکان صدور درخواست کالا در انواع مصرف، تولید، پروژه، امانی و انتقالی بین انبار.
امکان انتخاب کالای جایگزین و همچنین کالای اصلی در زمان صدور اسناد انبار، درخواست کالا و درخواست خرید.
امکان انتخاب کالای ترکیبی در اسناد انبار و تجزیه کالا به اجزا تشکیل شده.
امکان صدور درخواست کالای تعریف نشده در سیستم و تبدیل کالای تعریف نشده به کالای قابل گردش در سیستم.
امکان صدور درخواست خرید و امکان تبدیل درخواست کالاهای بدون موجودی به درخواست خرید به صورت خودکار و امکان صدور خودکار درخواست خرید برای کالاهای به نقطه سفارش رسیده.
امکان صدور همزمان درخواست خرید و حواله مصرف برای درخواست‌های کالا با موجودی ناقص.
امکان تعریف مسیرهای گردش متنوع برای کلیه درخواست کالا و درخواست خرید با قابلیت نمایش کارتابلی.
امکان صدور اعلان، ایمیل و پیامک در زمان انتقال اسناد به کارتابل کاربران.
امکان مشاهده سابقه گردش اسناد با انتخاب هر سند.
امکان خاتمه گروهی درخواست‌های کالا و درخواست‌های خرید تا تاریخ معین.
امکان خاتمه مدیرسیستم درخواست کالا توسط کاربری غیر از کاربر صادرکننده یا تائیدکننده.
امکان تنظیم و کنترل مصرف بیش از حد استاندارد در درخواست کالا و اسناد مصرف.
امکان صدور درخواست کالا و درخواست خرید سیستمی به صورت یکپارچه با ماژول‌های تولید.
امکان رزرو کردن کالا در زمان ثبت و تایید درخواست کالا درصورت داشتن موجودی برای کالا.
امکان صدور اسناد وارده / صادره موقت در انواع مختلف خرید، تولید، پروژه، امانی، فروش.
امکان ثبت اطلاعات تایید کالا از طریق بازرسی کنترل کیفیت در اسناد رسید موقت.
امکان ثبت اطلاعات مراحل بازرسی به همراه دلایل رد و قبول کالا و تعیین بازرس مربوطه.
امکان صدور اسناد وارده / صادره در انواع ابتدای دوره/پایان دوره، خرید، پیمانکاری، تولید، پروژه، فروش، مصرف، امانی، تبدیل کالا، ضایعات (به صورت یکپارچه با ماژول‌های خرید، فروش، دارایی ثابت و تولید)
امکان انتقال کالا بین انبارها و صدور سند انتقال بین انبارها به صورت دستی یا خودکار.
امکان تعریف رسید و حواله برنامه ریزی شده (تاثیرگذار بر موجودی واقعی یا موجودی برنامه ریزی شده). این اسناد بر روی موجودی عینی اثری ندارند.
امکان تبدیل پارامترهای شناسایی ردیابی به یکدیگر از طریق سند تبدیل پارامترهای شناسایی ردیابی. به عنوان مثال تبدیل یا انتقال موجودی انبار مربوط به یک پروژه به پروژه دیگر.
سند تبدیل موجودی Pack به اجزاء از طریق فرمول‌های تبدیل هم از نظر تعدادی و هم از نظر ریالی.
امکان صدور اسناد انبار بر اساس مقادیر مانده قراردادها بصورت یکپارچه با ماژول قراردادها.
امکان بررسی تکی و گروهی اسناد وارده / صادره هر انبار پیش از تایید نهایی اسناد انبار.(با تغییر وضعیت سند به بررسی شده امکان ایجاد تغییر توسط کاربران عادی وجود نخواهد داشت.)
امکان تعیین تحویل گیرنده (ها) در درخواست کالا و اسناد صادره انبار و تحویل دهنده (ها) در اسناد وارده.
ثبت تاریخچه کلیه عملیات حذف و ویرایش اسناد و اقلام اسناد.
امکان ثبت بارنامه برای اسناد وارده و صادره.
امکان ورود اطلاعات از فایل اکسل در درخواست کالا، درخواست خرید و اسناد انبار.
امکان دسترسی لحظه ای به موجودی واقعی (متأثر از موجودی موقت، رزرو شده و عینی)همچنین بر اساس عوامل شناسایی و ردیابی.
امکان دسترسی لحظه ای به موجودی عینی و واقعی کالا بر اساس واحد اصلی و و احدهای فرعی.
امکان تهیه اقلام راکد انبار.
امکان تهیه موارد درخواستی خرید انجام شده و انجام نشده در زمان دریافت کالا.
امکانات لازم جهت انجام عملیات انبارگردانی به تعداد نامحدود شامل صدور تگهای انبار گردانی، ثبت شمارش‌ها، تهیه لیست مغایرت‌ها و صدور اسناد مغایرت تعدادی و ریالی.
انجام عملیات پایان سال در خصوص انتقال اطلاعات تعدادی کالاها (موقت و دائم) به دوره مالی بعد.
امکان استفاده از اسناد مانده دار یک دوره مالی در دوره های مالی بعد.
امکان ثبت مقدار ناخالص برای رسیدهای انبار و صدور فاکتور براساس مقدار ناخالص و محاسبات موجودی بر اساس مقدار خالص.

گزارش موجودی تا کنون.

گزارش تفصیلی موجودی.
گزارش موجودی اقلام راکد و فاقد گردش.
گزارش اقلام و سرجمع رسیدها و حواله های دایم انبار.
گزارش اقلام و سرجمع رسیدهای موقت انبار و حواله‌های برگشتی موقت انبار.
گزارش کل اسناد انبار.
گزارش درخواست‌های کالا و اقلام آن ها.
گزارش سابقه درخواست‌ها، درخواست‌های ماهیانه و … .
گزارش درخواست‌های خرید کالا و اقلام آنها و پیگیری درخواست‌ها.
گزارش ارسال‌های کالا و اقلام آنها.
گزارش درخواست‌های تحویل فروش و اقلام آنها.
گزارش انبارگردانی.
گزارش سوابق تغییرات انبار.
گزارشات کنترل مصرف.
گزارشات مربوط به اقلام دارای عامل شناسایی ردیابی.
گزارش وضعیت بازرسی کالاهای دارای تاریخ انقضا.
گزارش مغایرت انبار و تولید.

محصولات

اطلاعات تماس

  • آدرس دفترمرکزی:اصفهان، بلوار بوستان ملت، نبش کوچه  باغ به، پلاک 136، طبقه سوم
  • آدرس دفتر تهران:خیابان سهروردی شمالی،خیابان خرمشهر، پلاک 38  طبقه چهارم واحد شمالی و جنوبی
  • 031-36282741-2
  • این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

خبرنامه بهکو

تمامی حقوق برای شرکت بهکو محفوظ است.