نرم افزار بودجه کنترلی

boodjekontroliﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎري و ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اي ﺧﻮد ﺑﺮاي دوره ﻣﺸﺨﺺ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺳﻮد و ﯾﺎ زﯾﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد آن دوره را از ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ نماید. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﮐﺎرﮐﺮد آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ، لذا نیاز به تعریف بودجه پر رنگ می گردد. ﻫﺮﮔﺎه ﺑﺮآوردي ﻣﺎﻟﯽ و ﯾﺎ ﻣﻘﺪاري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و اﻫﺪاف از ﭘﯿﺶ ﻃﺮح رﯾﺰي ﺷﺪه ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺑﺮاي ﯾﮏ دوره ﻣﻌﯿﻦ و ﯾﺎ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﻌﯿﻦ و ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻪ داراي اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﯾﺎ ﻣﺄﺧﺬي ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي واﻗﻌﯽ و ﻋﻤﻠﯽ از اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿتهای ﻣﺆﺳﺴﻪ در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ دﻫﺪ و ﻣﻮرد ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻘﺎﻣﺎت ذي ﺻﻼح واﻗﻊ ﺷﻮد، ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮآوردي ﺑﻮدﺟﻪ ﮔﻮﯾﻨﺪ. سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان بهکو از طریق ماژول بودجه، امکان کنترل ریالی بودجه تعریف شده برای هر دوره بودجه بصورت یکپارچه با ماژول حسابداری مالی و براساس تراکنشهای مالی واقعی ثبت شده و استخراج گزارشات مغایرت را فراهم می سازد. 

امکان تعریف کد حساب بودجه بصورت یکپارچه با ماژول حسابداری مالی.
امکان ایجاد ارتباط بین کدینگ حسابداری با کدهای حساب بودجه ای و تعیین حسابهای کنترل بودجه و تخصیص بودجه.
امکان تعریف دوره های بودجه با محدوده تاریخ مورد نظر سازمان و تائید هر دوره.
امکان تعریف دوره های ارزیابی با طول زمانی مختلف برای هر دوره بودجه.
امکان تعریف بودجه های مصوب مختلف بر اساس کدهای حساب بودجه ای برای هر دوره بودجه.
امکان تعریف بودجه های مصوب به تفکیک بخش یا بصورت کلی برای سازمان.
امکان بازنگری و ورژن گذاری بودجه های مصوب.
امکان مقایسه لحظه‌ای بودجه های مصوب مشخص شده با اطلاعات واقعی ثبت شده بصورت یکپارچه با ماژول حسابداری مالی.

گزارشات

محصولات

اطلاعات تماس

  • آدرس دفترمرکزی:اصفهان، بلوار بوستان ملت، نبش کوچه  باغ به، پلاک 136، طبقه سوم
  • آدرس دفتر تهران:خیابان سهروردی شمالی،خیابان خرمشهر، پلاک 38  طبقه چهارم واحد شمالی و جنوبی
  • 031-36282741-2
  • این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

خبرنامه بهکو

تمامی حقوق برای شرکت بهکو محفوظ است.