نرم افزار نگهداری تعمیرات

negahdari tamirat

بخش عمده ای از هزینه های هر سازمان تولیدی، هزینه های مربوط به نگهداری و تعمیرات ماشین آلات و تجهیزات است. بکارگیری سیستم نگهداری و تعمیرات در سازمانها ضمن کاهش هزینه های تولیدی نقش بسیار زیادی در کاهش قیمت تمام شده محصولات ایفا می کند، اما این تاثیرات تنها محدود به هزینه نبوده و در سرعت ارائه محصول در زنجیره تامین، کیفیت محصول و در نهایت افزایش توان رقابتی سازمان نیز مؤثر خواهد بود. افزایش تعداد ماشین آلات و تجهیزات همچنین تنوع تولید در سازمان ها و به تبع آن افزایش حجم عملیات و اطلاعات مربوطه در واحد نگهداری و تعمیرات از یک سو و وجود خطای انسانی از سوی دیگر باعث شده که برنامه‌ریزی و اجرای عملیات مربوط به نگهداری و تعمیرات و در نهایت بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات به منظور تصمیم گیری های مناسب به کاری پیچیده و زمان بر تبدیل شود. سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان بهکو از طریق ماژول نگهداری و تعمیرات و بصورت یکپارچه با سایر ماژولها بخصوص ماژولهای مهندسی تولید، برنامه‌ریزی ظرفیت، انبار، خرید و حسابداری مالی ضمن ثبت اطلاعات مربوط به ماشین آلات، تجهیزات، برنامه‌ریزی، زمانبندی فعالیت های پیشگیرانه، تعمیری و ارائه گزارشات متنوع مدیران صنایع را در این امر بسیار یاری می رساند. 

امکان تعریف ماشین آلات و تجهیزات به همراه مشخصات فنی آن ها ضمن ایجاد ارتباط یکپارچه با ماژول دارایی ثابت و برنامه‌ریزی تولید.
امکان تعریف انواع واحدهای کارکرد ماشین آلات و تجهیزات.
امکان تعریف انواع وضعیت ماشین آلات و تجهیزات.
امکان تعریف طبقات ماشین آلات و تجهیزات به صورت ساختار درختی و اختصاص ماشین آلات و تجهیزات به طبقات مربوطه.
امکان تعریف ویژگی های نامحدود برای طبقات ماشین آلات و تجهیزات با قابلیت تعیین فرمت آن توسط کاربر.
امکان تعریف ویژگی های نامحدود برای ماشین آلات و تجهیزات با قابلیت تعیین فرمت آن توسط کاربر.
امکان تعریف مکان های استقرار ماشین آلات و تجهیزات به صورت ساختار درختی.
امکان تعریف تقویم های کاری سازمان و اختصاص به ماشین آلات و تجهیزات
امکان تعریف انواع تخصص های مورد نیاز برای کارکنان نگهداری و تعمیرات.
امکان تعریف کارکنان نگهداری و تعمیرات به همراه تخصص های مرتبط به صورت یکپارچه با ماژول پرسنلی.
امکان تعیین هزینه نفر ساعت کارکنان نگهداری و تعمیرات به صورت دستی و یا فراخوانی از پارامترهای حقوق و دستمزد.
امکان تعریف واحد های اجرایی نگهداری و تعمیرات و تعیین کارکنان مربوطه برای هر واحد اجرایی.
امکان تعریف شیفت کاری بر اساس ساعت های مورد نظر کاربر.
امکان تعریف و دسته بندی انواع عملیات نگهداری و تعمیرات.
امکان تعریف دلایل لغو و یا تاخیر عملیات نگهداری و تعمیرات.
امکان تعریف انواع دلایل توقف ماشین آلات و تجهیزات به صورت یکپارچه با ماژول برنامه‌ریزی ظرفیت.
امکان تعریف اولویت های انجام فعالیت های نگهداری و تعمیرات.
امکان تعریف انواع هزینه های نگهداری و تعمیرات.
امکان تعریف ابزارهای اندازه‌گیری کارکرد تجهیزات به همراه واحدهای اندازه‌گیری و نیز محدوده اندازه‌گیری هر ابزار.
امکان تعریف ابزارآلات مورد نیاز جهت انجام عملیات نگهداری و تعمیرات و تخصیص به فعالیت های نگهداری و تعمیرات.
امکان تعریف نکات ایمنی و تخصیص به فعالیت های نگهداری و تعمیرات.
امکان تعریف انواع خرابی ماشین آلات و تجهیزات به همراه دلایل بروز خرابی و نیز تعیین فعالیت های پیشگیرانه و تعمیری مورد نیاز جهت رفع خرابی.
امکان تعریف فعالیت های پیشگیرانه به دو صورت عمومی و اختصاصی (طبقه ماشین آلات و تجهیز - تجهیزات) و تعیین مدت زمان انجام، اولویت، ریز فعالیت ها، زمانبندی فعالیت ها، لیست قطعات، تخصص های مورد نیاز، نکات ایمنی، ابزارها و فعالیت های مرتبط برای هر فعالیت.
امکان تعریف فعالیت های تعمیری به دو صورت عمومی و اختصاصی (طبقه ماشین آلات و تجهیز - تجهیزات) و تعیین مدت زمان انجام، اولویت، ریز فعالیت ها، لیست قطعات، تخصص های مورد نیاز، نکات ایمنی، ابزارها و فعالیت های مرتبط برای هر فعالیت.
امکان تعریف فعالیت های پیشگویانه، اختصاص پارامترهای کمی و کیفی مربوطه و تعیین زمان بندی انجام برای هر فعالیت.
امکان زمان بندی فعالیت های پیشگیرانه و پیشگویانه به صورت کاملا انعطاف پذیر (بر مبنای کارکرد تجهیز، بر مبنای دوره زمانی، بر مبنای کارکرد ابزار اندازه گیری، بر مبنای کارکرد تجهیز دیگر) ضمن تعیین محدوده غیر مجاز برنامه ریزی و تعیین مبانی پیش آلارم و آلارم برای هر فعالیت.
امکان تخصیص فعالیت های پیشگیرانه، پیشگویانه و تعمیری به هر طبقه از ماشین آلات و تجهیزات.
امکان تخصیص ابزارهای اندازه‌گیری کارکرد به هر طبقه از ماشین آلات و تجهیزات و سپس به هر تجهیز.
امکان تعیین لیست قطعات به صورت ساختار درختی برای هر طبقه از ماشین آلات و تجهیزات ضمن تعیین ضریب مصرف برای هر قطعه و مشخص کردن وضعیت قطعه به صورت اصلی یا رزرو.
امکان ضمیمه کردن ضمائم متنی، تصویری، صوتی، کاتالوگ، دستورالعمل نگهداری و ... به صورت فایل برای طبقه ماشین آلات و تجهیزات.
امکان ارث دهی ویژگی ها و کلیه فعالیت های نگهداری و تعمیرات مرتبط با هر طبقه (فعالیت های پیشگیرانه، پیشگویانه و تعمیری، لیست قطعات، ابزارهای اندازه گیری کارکرد، انواع خرابی، ضمائم) به طبقات و ماشین آلات و تجهیزات زیرشاخه به صورت کاملا انعطاف پذیر و امکان ارث گیری از سطوح بالاتر.
امکان تعیین انواع خرابی برای هر طبقه از ماشین آلات و تجهیزات.
امکان ثبت وقایع و رخدادهای لحظه ای ماشین آلات و تجهیزات جهت مانیتورینگ وضعیت ماشین آلات و تجهیزات.
امکان ثبت کارکرد ماشین آلات و تجهیزات و نگهداری سوابق مربوط به هر تجهیز.
امکان ثبت کارکرد ابزارهای اندازه‌گیری و نگهداری سوابق مربوط به هر ابزار.
امکان تعیین و تغییر وضعیت ماشین آلات و تجهیزات.
امکان برنامه ریزی عملیات نگهداری و تعمیرات در دوره های زمانی تعیین شده توسط کاربر به صورت کاملا انعطاف پذیر.
امکان برنامه ریزی آنلاین و خودکار بر اساس اقدامات صورت گرفته برای هر تجهیز و کارکردهای ثبت شده و ایجاد ردیف‌های برنامه ریزی با توجه به مبانی پیش آلارم و آلارم.
امکان صدور دستورات نگهداری و تعمیرات بر روی اقلام برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات به صورت کاملا انعطاف‌پذیر.
امکان صدور درخواست خدمات نت برای انواع عملیات نگهداری و تعمیرات.
امکان صدور دستور نت ضمن تعیین قطعات و تخصص‌های مورد نیاز برای هر دستور.
امکان صدور درخواست کالا بر روی هر دستور نت به صورت یکپارچه با ماژول انبار.
امکان پیگیری وضعیت درخواست های خدمات و دستورات نت صادر شده.
امکان ثبت اقدامات نگهداری و تعمیرات شامل مدت زمان انجام کار، نفر ساعت مصرفی، قطعات مصرفی (به صورت یکپارچه با ماژول انبار)، ریز فعالیت‌های انجام شده، ثبت کارکرد تجهیز، تعیین نوع خرابی (برای تعمیرات اضطراری)، ثبت
فاکتورهای خرید کالا و خدمات مربوطه و محاسبه هزینه های مربوطه برای هر فعالیت نگهداری و تعمیرات.
امکان تعیین و تغییر وضعیت ماشین آلات و تجهیزات از طریق فرم های درخواست خدمات نت، دستور نت و اقدام نت.
امکان ثبت نتایج بازرسی‌ها و اقدامات پیشگویانه و صدور درخواست خدمات و دستور نت به صورت خودکار.

گزارش برنامه های نگهداری و تعمیرات.
گزارش درخواست‌های خدمات نت.
گزارش دستور کارهای نگهداری و تعمیرات.
گزارش اقدامات انجام شده نگهداری و تعمیرات (پیشگیرانه، تعمیری و پیشگویانه).
گزارش میزان مصرف قطعات.
گزارش میزان نفر ساعت مصرفی.
گزارش فعالیت های سر رسید شده نگهداری و تعمیرات.
گزارش هزینه های نگهداری و تعمیرات.
گزارش وضعیت ماشین آلات و تجهیزات.
گزارش توقفات ماشین آلات و تجهیزات.
گزارش خرابی های ماشین آلات و تجهیزات.
شاخص درصد آماده به کاری تجهیزات (Availability).
شاخص درصد توقفات.
شاخص درصدPM.
شاخص قابلیت تعمیر (MTTR) به دو صورت سرجمع و به تفکیک هر خرابی.
شاخص قابلیت اطمینان (MTBF) به دو صورت سرجمع و به تفکیک هر خرابی.

محصولات

اطلاعات تماس

  • آدرس دفترمرکزی:اصفهان، بلوار بوستان ملت، نبش کوچه  باغ به، پلاک 136، طبقه سوم
  • آدرس دفتر تهران:خیابان سهروردی شمالی،خیابان خرمشهر، پلاک 38  طبقه چهارم واحد شمالی و جنوبی
  • 031-36282741-2
  • این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

خبرنامه بهکو

تمامی حقوق برای شرکت بهکو محفوظ است.