نرم افزار کنترل تولید

kontrol tolid

روند رو به رشد رقابت در صنایع باعث شده است که مدیران و صاحبان صنایع بیش از هر زمان دیگری نیاز داشته باشند که با دسترسی به اطلاعات مربوط به تولید، ضمن بهبود منابع تولیدی و افزایش میزان بهره وری، هزینه های ناشی از آن را تحت کنترل و مدیریت خود قرار دهند. دسترسی به چنین اطلاعاتی بدون وجود یکپارچگی کامل اطلاعات بین واحد های مختلف سازمان نظیر خرید، فروش، انبار، برنامه‌ریزی تولید و… همچنین عدم وجود ابزار مناسب جهت محاسبه و پیمایش دقیق مصرف مواد و کنترل ضایعات، همواره دست اندرکاران را در این امر با دشواری های فراوانی مواجه می سازد. سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمان بهکو از طریق ماژول کنترل تولید و به صورت یکپارچه با سایر ماژول‌ها به خصوص ماژول های مهندسی تولید، انبار، فروش و خرید داخلی، تولید محصول را از اولین مرحله تا تولید کالای ساخته شده، انتقال به انبار و فروش، مدیریت نموده و ضمن ثبت تمامی رویدادهای صورت گرفته در این فرآیند، به روند کنترل و دریافت بازخورد مناسب از تولید و ایجاد امکان سنجش بهره وری و کنترل مصرف مواد کمک شایانی می نماید.

امکان تعریف کارکنان تولید به صورت یکپارچه با ماژول پرسنلی.
امکان تعریف گروه های کاری کارکنان تولید و تخصیص کارکنان به گروه های کاری.
امکان تعریف ایستگاه های کاری و دسته بندی آن ها در قالب مراکز هزینه به صورت یکپارچه با ماژول حسابداری مالی.
امکان تعریف ویژگیهای نامحدود برای ایستگاه های کاری با قابلیت تعیین فرمت (نوع فیلد) آن توسط کاربر.
امکان تخصیص ماشین آلات و تجهیزات به ایستگاه های کاری به صورت یکپارچه با ماژول مهندسی تولید.
امکان تعریف شیفت کاری بر اساس ساعتهای مورد نظر کاربر.
امکان تعریف خطوط تولید تعیین شده در سازمان و تخصیص ایستگاه کاری و ماشین آلات به هر خط تولید.
امکان تعیین کنترل مصرف در زمان تعیین آمار تولید در هر ایستگاه کاری باتوجه به فهرست مواد هر محصول.
امکان تعیین نوع کنترل موجودی در تولید در سطح مرکز تولیدی یا ایستگاه کاری ضمن مشخص کردن نحوه کنترل.
امکان تعیین نوع شناسایی ردیابی کالا درتولید همسان یا متفاوت با عوامل ردیابی کالا در انبار و تعیین کنترل وضعیت انقضا کالا در زمان مصرف در تولید.
امکان تعیین عوامل شناسایی و ردیابی به تفکیک بخش برای هر کالا.
امکان تعیین انبار پیش فرض برای هر کالا در زمان تعیین نحوه تأمین کالا در زمان تولید محصول.
امکان تعریف تولیدات استاندارد ماهیانه با تکنولوژی مشخص برای محاسبات استاندارد بهای تمام شده.
امکان صدور سفارش تولید بر اساس سفارشات فروش و به صورت یکپارچه با سیستم فروش.
امکان تخصیص خط تولید به سفارش تولید.
امکان تعیین مرکز تولیدی پیش فرض برای هر سفارش تولید.
امکان صدور درخواست تولید کالا بر اساس درخواست‌های کالا، سفارش فروش و نقطه تجدید سفارش.
امکان صدور سفارش تولید بر اساس درخواست تولید کالا.
امکان ارتباط یکپارچه با سیستم انبار برای انتخاب کالا.
امکان تعیین مبنای صدور سفارش تولید بر اساس فرمول ساخت و یا درخت محصول.
امکان تعیین تاریخ شروع/پایان هدف و تاریخ تحویل برای سفارش تولید بر اساس سفارشات فروش و درخواست‌های تولید کالا.
امکان تعیین تاریخ شروع/پایان و کل زمان تولید برنامه ریزی شده برای سفارش تولید.
امکان تعیین تاریخ شروع/پایان و کل زمان تولید واقعی سفارش تولید به صورت خودکار پس از تولید.
امکان تعیین وضعیت سفارش تولید به صورت دستی توسط کاربر.
امکان محاسبه میزان مصرف استاندارد اقلام احتیاجات مواد بر اساس درخت محصول انتخابی و مقدار برنامه‌ریزی شده سفارش تولید.
امکان تعیین منابع تولیدی مورد استفاده در سفارش تولید شامل ایستگاه های کاری، ماشین آلات و کارکنان تولید.
امکان ثبت کارکرد واقعی منابع تولیدی برای هر سفارش تولید و مقایسه با کارکرد برنامه‌ریزی شده.
امکان صدور سفارش کار برای هر سفارش تولید به تفکیک ایستگاه های کاری.
امکان صدور سفارش کار برای هر سفارش تولید بر اساس فرمول ساخت.
امکان مشاهده لیست احتیاجات مواد هر سفارش تولید در سطح اول و تمام سطوح.
امکان مشاهده اسناد انبار صادره برای هر سفارش تولید.
امکان تغییر میزان اقلام مورد نیاز و همچنین ضایعات هر کالا برای تولید محصول در سفارش تولید.
امکان اضافه کردن کالا به اقلام سفارش تولید مازاد بر فهرست مواد مورد استفاده.
امکان انتخاب کالای جایگزین در سفارش تولید.
امکان ثبت نیازمندی های مواد با مشخص کردن نوع تامین (شامل درخواست کالا، درخواست خرید(داخلی/خارجی)، سفارش کار و سفارش تولید) برای تمام و یا تعدادی از اقلام لیست احتیاجات مواد برای هرسفارش تولید.
امکان تعیین جایگزین کالا در نیازمندی های مواد.
امکان ثبت نیازمندی های مواد برای تمام سطوح درخت محصول.
امکان تعیین خودکار نوع تامین برای هر قلم از لیست احتیاجات مواد سفارش تولید بر اساس نوع تأمین مشخص شده و میزان موجودی در هنگام ثبت نیازمندی مواد.
امکان مشاهده اسناد نیازمندی های مواد ثبت شده برای هر قلم از لیست احتیاجات مواد سفارش تولید.
امکان مشاهده موجودی و کاردکس هر قلم از لیست احتیاجات مواد در هنگام ثبت نیازمندی های مواد به صورت یکپارچه با ماژول انبار.
امکان تایید تمام و یا تعدادی از اقلام نیازمندی‌های مواد به منظور عملیاتی شدن توسط کاربر تایید کننده و همچنین امکان لغو آن در صورت نیاز.
امکان ایجاد سفارشات (شامل درخواست کالا، درخواست خرید و سفارش تولید) بر روی اقلام تایید‌ شده نیازمندی‌های مواد برای همه اقلام و یا اقلام انتخابی توسط کاربر بصورت کاملا یکپارچه با ماژول‌های زنجیره تأمین.
امکان مشاهده و حذف سفارشات ایجاد شده برای نیازمندی های مواد.
امکان ایجاد ارتباط بین ارسالهای کالا از انبار و درخواست های ایجاد شده از نیازمندی‌های مواد.
امکان صدور حواله انبار برای اقلام نیازمندی مواد با نحوه تامین غیر از درخواست کالا.
امکان استقرار موجودی پای کار در هر ایستگاه کاری و همچنین انتقال موجودی پای کار هر ایستگاه به دوره بعد.
امکان دریافت کالا از انبار در هر ایستگاه کاری به تفکیک سفارش تولید و انجام کنترل‌های مصرف با توجه به فهرست مواد بصورت کاملا یکپارچه با ماژول انبار.
امکان ثبت آمار روزانه تولید محصولات اصلی، فرعی، درجات محصول و ضایعات محصول(درخطوط خود کنترلی بدون نیاز به ماژول کنترل کیفیت) و مصارف مواد و زائدات مواد.
امکان ارسال کالا به انبار در هر ایستگاه کاری و انجام تبدیل فهرست مواد (کالاهای مصرفی) به کالای تولیدی و انجام کنترلهای تعدادی بصورت کاملا یکپارچه با ماژول انبار.
امکان انتقال کالا بین ایستگاه های کاری برای هر سفارش تولید با کنترل‌های تبدیل در ایجاد نیمه ساخته و محصولات از مواد تشکیل دهنده.
امکان انتقال خودکار کالاهای تولیدی در هر ایستگاه کاری به ایستگاه کاری بعد.
امکان ارسال کالا به تامین کننده برای هر سفارش تولید از طریق ارتباط با ماژول خرید خدمات تولیدی.
امکان ارسال ضایعات هر سفارش تولید از طریق صدور سند انبار رسید ضایعات و انجام کنترل در خصوص میزان استاندارد ضایعات با توجه به فهرست مواد و ضایعات استاندارد تعریف شده در آن.
امکان ثبت توقفات تولید و دلایل توقفات.
امکان ثبت برگه تولید برای درج آمار تولید محصول و کاهش خودکار موجودی مواد اولیه بر اساس فهرست مواد هر محصول.
امکان تبدیل کالاهای زائداتی به کالاهای مصرفی در تولید و احتساب در موجودی پای کار ایستگاه.
امکان ارتباط یکپارچه با ماژول کنترل کیفیت در هر یک از مراحل تولیدو شناسایی کالاهای سالم و ضایعاتی و درجات محصول.

گزارش کارکرد واقعی منابع تولید (کارکنان تولید و ماشین آلات و تجهیزات).
گزارش انحراف کارکرد واقعی با کارکرد برنامه‌ریزی منابع تولید.
گزارش سفارشات تولید شده، سفارشات تولید ناقص و سفارشات مانده دار.
گزارش مصارف هر سفارش تولید و مغایرت مصارف برنامه‌ریزی شده با واقعی.
گزارش تولیدات سفارشات تولید و مغایرت تولیدات استاندارد با تولیدات واقعی.
گزارش ضایعات سفارشات تولید و مغایرت ضایعات استاندارد با ضایعات واقعی.
گزارش نیازمندی‌های تامین شده، تامین ناقص و تامین نشده سفارشات.
گزارش تولید در دامنه زمانی خاص و یا بر مبنای منابع تولید خاص.
گزارش توقفات و مغایرت با توقفات برنامه‌ریزی شده (در صورت وجود ماژول نگهداری و تعمیرات).
گزارش مصرف یک قطعه در سفارشات مختلف و میانگین مصرف قطعات.
گزارش میزان مصرف یک قطعه خاص یا قطعات مشترک در تولید محصولات.
گزارش تحویل نیمه ساخته ها و محصولات به انبارها.
گزارش میزان دریافت و ارسال کالا در ایستگاههای کاری با دامنه زمانی خاص، روی یک کالای خاص، روی یک سفارش خاص و … .
گزارش میزان دریافت‌های کالا از انبار به ایستگاه‌های کاری و یا مراکز هزینه تولید در دامنه زمانی خاص، روی یک کالای خاص، روی یک سفارش خاص و … .
گزارش کالاهای جایگزین مصرفی درسفارشات تولیدی.
گزارش درخواست‌های کالا و درخواست‌های خرید صادر شده برای یک یا چند سفارش تولید در محدوده زمانی دلخواه.
گزارش اسناد انبار صادره (رسید و حواله) برای یک یا چند سفارش تولید در محدوده زمانی دلخواه.
گزارش موجودی پای کار با احتساب زائدات و بدون احتساب زائدات.
گزارش مغایرت انبار و تولید.
گزارش اقلام برگه های تحویل کالا.
گزارش اقلام برگه های تولید کالا.

محصولات

اطلاعات تماس

  • آدرس دفترمرکزی:اصفهان، بلوار بوستان ملت، نبش کوچه  باغ به، پلاک 136، طبقه سوم
  • آدرس دفتر تهران:خیابان سهروردی شمالی،خیابان خرمشهر، پلاک 38  طبقه چهارم واحد شمالی و جنوبی
  • 031-36282741-2
  • این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

خبرنامه بهکو

تمامی حقوق برای شرکت بهکو محفوظ است.