امنیت بالا

در ERP بهکو امکانات امنیتی در چندین لایه پیش بینی شده است از جمله تعریف سطوح دسترسی کاربران و گروه های کاربری بر روی فرمها تا کوچکترین عنصر فرم (اشیاء فرمها)، دسترسی در سطح رکوردهای اطلاعاتی(کدینگ و حسابهای مالی، طرفهای تجاری، انبارها و ...)، دسترسی نقشها بر روی مسیرهای گردش اسناد، ثبت کلیه رخدادهای کاربری با کلیه جزئیات رخداد و قابلیت بازیابی برخی اسناد مهم حذف شده توسط کاربران.