قابلیت چند شرکتی و چند شعبه ای

با امکان قابلیت پوشش چندین شرکت یا شعبه با پایگاه داده مشترک را ایجاد می نماید. دسترسی کاربران به گونه ای قابل تعریف است که هر کاربر میتواند به یک یا چند شرکت دسترسی داشته و علاوه بر انجام تراکنشها و صدور اسناد در هر شرکت، از اطلاعات شرکتها به صورت مستقل، تجمیعی، تلفیقی و یا مقایسه ای گزارش گیری نماید.
برخی کاربردها:

• امکان تعریف کارخانجات مستقل برای یک شرکت به وجود می آید. با این امکان میتوان یک کارخانه را که شخصیت حقوقی مستقلی ندارد به صورت مستقل در نظر گرفت تا کلیه تراکنشها را به صورت جداگانه هدایت نمود و عملکرد و سود و زیان هر کارخانه در هر لحظه را مورد رسیدگی قرار داد.
• امکانی مفید برای هلدینگها برای تعریف چندین شرکت در یک پایگاه داده و برخورداری از امکان یکپارچه سازی داده ها، فرآیندها و گزارشات به صورت تجمیعی، مقایسه ای و تلفیقی.
• سرمایه گذاری برای خرید یک ERP و بهره برداری از آن برای بیش از یک شرکت و بدون محدودیت در تعداد شرکتها.
• داده های اصلی شرکتها نظیر کدینگ حسابها، حسابهای تفصیل، کالاها، اموال و .... در سطح شرکتهای گروه به صورت یکتا تعریف نمود و امکان یکپارچگی داده ها و فرآیندها را به وجود آورد.
• انجام فرآیندهای اصلی نظیر تولید، خرید و فروش در هر شرکت به صورت کاملا مستقل و انجام برخی از فرآیندها نظیر فرآیندهای مدیریت منابع انسانی به صورت مشترک بین همه شرکتها.