مدیریت سیستم

درERP بهکو امکانات متنوعی جهت مدیریت سیستم برای ادمین پیش بینی شده است که می توان به موارد زیر اشاره نمود:
• وجود ماژول مدیریت سیستم برای کنترل امن و منسجم سیستم و فرآیندها جدای از نرم افزار اصلی.
• گزارش رخدادهای سیستم توسط کاربران در سطح ریزترین فعالیت (بعنوان مثال مشاهده یک سند توسط یک کاربر در یک روز و ساعت خاص از کامپیوتر مشخص)
• تعیین کلیه دسترسی ها از طریق ماژول مدیریت سیستم.

• امکان انتقال انبوه داده ها (به عنوان مثال ورود لیست هزاران کالا در نرم افزار در کمتر از 5 دقیق توسط ادمین)
• بروزرسانی نرم افزار توسط سرویس (Service Pack) پک بصورت خودکار.
• سیستم کنترل خطا با امکان ارسال خودکار خطاها (Error Handling) به واحد پشتیبانی بهکو.
• امکان مدیریت تنظیمات نرم افزار توسط یک یا چند ادمین.
• امکان تنظیم ورودی (پورتال) سایر نرم افزارهای مورد استفاده کاربران از طریقERP بهکو.
• قابلیت اجرای نرم افزار از یک یا چند سرور با هدف توزیع بار (Load Balancing)